“Eos” w bazie Scopus!

Szanowni Państwo,

chciałbym z wielką radością poinformować, że czasopismo „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” przeszło pomyślnie proces ewaluacji i zostanie umieszczone w bazie Scopus. Wniosek w tej sprawie złożyliśmy we wrześniu 2017 r.; czekaliśmy prawie 14 miesięcy, ale cierpliwość została wynagrodzona. W liście od Scopus Title Evaluation Support, który dzisiaj otrzymaliśmy, została zacytowana opinia eksperta, którą pozwalam sobie przytoczyć:

This longstanding journal impresses from the editorial policy and online access to the production schedule and citations. As such, it merits inclusion in SCOPUS.
+ The journal consistently includes articles that are scientifically sound and relevant to an international academic or professional audience in this field.
+ The abstracts are in keeping with Scopus English Language requirements.
+ The articles are generally well written and understandable.
+ The journal has scholarly relevance as evidenced by citations in other journals currently covered by Scopus.
+ This title addresses a subject area not properly covered by an existing journal.
+ The journal has clear aims and scope/journal policies that are consistent with the journal’s content.

Znalezienie się w bazie Scopus zamyka pewien etap, ale redakcja nie zamierza na tym poprzestać. W dalszych planach mamy też bazę Web of Science oraz JSTOR. Dążymy do szerszego udostępniania czasopisma w internecie, ale w dalszym ciągu chcemy zachować wersję drukowaną. Warto w tym kontekście wspomnieć, że – według niepełnych, szacunkowych wyliczeń – nasze czasopismo jest dostępne w ok. 130 bibliotekach zagranicznych, przede wszystkim Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.

Jak Państwu wiadomo, zgodnie z nowymi zasadami parametryzacji jednostek (dyscyplin) naukowych, publikacje w czasopimach z bazy Scopus będą oceniane wysoko; najniższa punktacja przewidziana w tej grupie to 20 punktów (wyższa punktacja zależeć będzie od tzw. wskaźnika SNIP, uwzględniającego cytowania). Obecnie cykl wydawniczy „Eos” – od złożenia artykułu do druku – wynosi około jednego roku, toteż materiały przesłane redakcji w 2019 r., jeżeli pozytywnie przejdą proces recenzyjny, powinny ukazać się w roczniku CVII 2020 – i te publikacje będzie można jeszcze uwzględnić w parametryzacji zapowiadanej na wiosnę 2021 r.

Z wyrazami szacunku

Jakub Pigoń
Redaktor „Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum”

Kategorie Nowości | Comments Off

“Eos” vol. 100 (2013)

Haud modica, Lector benevole, afficimur laetitia, quod post undecentum iam horum commentariorum volumina publici iuris facta nunc Tibi in manus tradimus volumen sollemne numero centesimo insignitum. Sed falleris si forte ex voluminum numero coniectura facta existimas ephemeridem nostram ante centum hos annos conditam esse: nam numerus ille cum annorum spatio, quo commentarii in lucem prodibant, haudquaquam congruit. Si enim unoquoque post ephemeridem institutam anno unus „Eus” liber annalis editus esset, non centesimum, sed centesimum et vicesimum volumen in manibus haberes.

Brevi post Societatem Philologam a. 1893 Leopoli „ad philologiam classicam excolendam promovendamque” (prima statuti verba afferimus) conditam commentarii etiam illius Societatis instituti sunt: a. 1894 primum eorum volumen in lucem protulit Ludovicus Ćwikliński (1853–1942). Qui Thucydidis eximius perscrutator Universitatisque Leopoliensis tunc professor per aliquot annos et editoris et Societatis praesidis muneribus fungebatur: nam et ipse auctor fuerat, ut Societas Philologa (quae post libertatem a Polonis a. 1918 recuperatam Societatis Philologae Polonorum nomen accepit) conderetur. Post hunc alii hos commentarios edendi curam susceperunt officiumque suum egregie praestiterunt. Quorum nomina semper grata memoria celebranda nunc temporum ordine servato producimus: nomina scilicet Stanislai W itkowski , Thaddaei Sinko, Ioannis Sajdak, Ricardi Gansiniec, Francisci Smolka, Georgii Kowalski, Victoris Steffen, Ladislai Strzelecki, Georgii Krókowski, Georgii Łanowski, Ioannis Wikarjak, Andreae Wójcik et (ut vivos quoque commemoremus) Silvestri Dworacki, Georgii Danielewicz, Lesci Mrozewicz. Haud est dubitandum quin numquam centesimo volumine edito laetaturi fuerimus, nisi tam diligenter sua munia sustinuissent.

Quaeris fortasse, quid sit causae, cur horum commentariorum titulus de dea illa tractus sit, quam Latine Auroram appellamus. Qui titulus ad Polonorum saeculi undevicesimi historiam est referendus: nam libertate iam pridem amissa numquam de eius recuperatione desperaverunt sibique persuaserunt post longissimam etiam alienae dominationis noctem clarum libertatis lumen quondam civitati suae oriturum esse. Societatis ephemeridisque nostrae conditores classicis quoque studiis excolendis Polonorum causam adiuvari profecto crediderunt.

Sed de historia satis. Nunc pauca dicenda sunt de quodam volumen hocce ornandi consilio. Nam fasciculo voluminis alteri adiungimus discum electronicum, quo quinque et viginti commentationes continentur olim in ephemeride nostra Polonice divulgatae et nunc in linguam Anglicam translatae, quo facilius ab exteris legi possint. Quod consilium ad finem perducere possumus subsidio liberaliter fulti a Polonico Rerum et Scholarum Academicarum Ministerio ex opibus, quae ad Ordinem Studia Humaniora Provehendi Publicum (Polonice Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) sunt destinatae.

Kategorie Nowości | Comments Off

Nowa strona www

22 lutego 2012 strona internetowa „Eos” została przeniesiona z dotychczasowego adresu www.eos.az.pl pod bieżący adres w domenie Uniwersytetu Wrocławskiego. Stara strona będzie czynna jeszcze przez kilka miesięcy, ale nie planujemy już jej aktualizacji.

Kategorie Nowości | Comments Off