Zasady recenzowania

Poczynając od rocznika XCIII 2006, artykuły naukowe nadsyłane do publikacji w „Eos” (w działach „Commentationes” oraz „Miscellanea”) podlegają procedurze recenzyjnej. Recenzje mają charakter anonimowy, a redakcja wysyłając tekst do oceny dokłada starań, by między recenzentem a autorem nie zachodził konflikt interesów. Stosowana jeż też zasada, że recenzent pochodzi z innego ośrodka akademickiego niż autor. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznie sformułowanym wnioskiem dotyczącym ocenianego tekstu, wskazującym na jedną z czterech ewewntualności:

(1) artykuł zasługuje na publikację w obecnej postaci;
(2) artykuł zasługuje na publikację po wprowadzeniu wskazanych w recenzji poprawek;
(3) artykuł wymaga istotnych poprawek i po ich dokonaniu powinien zostać po raz drugi poddany procedurze recenzyjnej;
(4) artykuł nie zasługuje na publikację.

Podstawowym kryterium kwalifikowania tekstu do druku jest jego wartość merytoryczna (także w stosunku do dotychczasowego stanu wiedzy), metodologiczna poprawność, rzetelność i przejrzystość argumentacji. „Eos” z reguły nie publikuje artykułów o charakterze wtórnym lub popularyzatorskim. Publikowane mogą być natomiast artykuły przeglądowe (podsumowujące dyskusje badawcze) oraz polemiczne.

Komentowanie wyłączono.